Darujte nám 2% z daní

Vážení florbaloví priatelia,

každoročne môžete venovať percentá zo svojich daní na verejnoprospešné účely.
V tomto roku sa o tieto prostriedky uchádza aj náš klub – 1. SC Malacky. V prípade podpory, chceme tieto finančné prostriedky použiť hlavne na prenájmy športovej haly a iných športovísk, cestovné náklady, súťažné poplatky, účasti na turnajoch a nákup športového vybavenia. Našim cieľom je rozvoj tohto mladého športu v našom meste a postupne vybudovať celú vekovú štruktúru od prípravky až po seniorskú kategóriu.

NAŠE ÚDAJE:
IČO: 30858119
Názov: 1. SC MALACKY
TLAČIVO:
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane
(s vyplnenými našimi údajmi)

Ako postupovať:

ZAMESTNANEC
Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Do 30. apríla 2023 doručte obidve tlačivá (Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby) na daňový úrad podľa vašej adresy trvalého bydliska. V prípade, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane doručte na daňový úrad s vyššie spomenutými tlačivami aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá sama podáva daňové priznanie
​​Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby políčka na poukázanie 2% z dane z príjmu.
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky. Dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

PRÁVNICKÁ OSOBA
Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby políčka na poukázanie 2% z dane z príjmu.
Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

AKO DAROVAŤ 3% Z DANÍ
Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre ľubovoľnú neziskovú organizáciu najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať 3% z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkonávaní dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. k Daňovému priznaniu.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
31. marec 2023
Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby (podnikateľov, živnostníkov). Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní je súčasťou daňového priznania.
30. apríl 2023
Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

TLAČIVÁ:
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (s vyplnenými našimi údajmi)
Ostatné tlačivá na poukázanie % z daní

Veľmi pekne ďakujeme, ak sa rozhodnete darovať 2% zo svojich daní práve nášmu klubu.